Sklep5 Sklep4 Sklep3 Sklep2 Sklep1 Program Lojanlościowy

Regulamin§1 Informacje ogólne 

1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie.

2. Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:

a) Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

b) Klient - osoba korzystająca ze Sklepu, będąca osoba fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

c) Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego)

d) Konto klienta – zbiór informacji o Kliencie, a także o czynnościach dokonywanych przez Klienta w ramach Sklepu (w tym: dane klienta służące realizacji składanych zamówień, historia zamówień, dane o preferencjach Klienta dotyczących wybranych funkcjonalności Sklepu itd.).

e) Sklep lub sklep internetowy - sklep internetowy, działający pod adresem http://budmar.eu , prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje towary Klientom;

f) Sprzedawca – BUDMAR SPÓŁKA CYWILNA MAROSZEK LUCYNA MAROSZEK BOGDAN z siedzibą w Kobiernicach (43-356) przy ul. Żywiecka 1b, 
NIP: 9372235537, REGON: 072198204, email: sklep@budmar.eu

g) Towary – towary dostępne za pośrednictwem Sklepu 

h) Koszt dostawy - koszt związany z dostarczeniem Towarów zamówionych ze Sklepu do miejsca wzkazanego przez Klienta.

3. Ceny w Sklepie podawane w polskich złotych, w wysokości brutto (po doliczeniu ew. ceł, podatku VAT i innych podatków). Ceny te nie zawierają kosztu dostawy i dokonania płatności.

§2 Dane osobowe 

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w tym zwłaszcza ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. - Dz.U.02.101.926 z późn. zm.), lub niniejszego regulaminu.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych celem ochrony przetwarzanych danych osobowych.

3. Poprzez rejestrację Konta lub dokonanie zamówienia zgodnie z §2 i 3, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych na formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z umowy z Klientem, a także niniejszego Regulaminu (w tym zwłaszcza – do wysyłki towaru, wystawienia faktury i prowadzenia bieżącej korespondencji).

4. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

5. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celach marketingowych, a także zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcę informacji handlowej drogę elektroniczną.

6. W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne - z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Sprzedawcy celem wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu.

7. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane osobom trzecim w przypadku, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z przepisów prawa.
8. Szczegółowe informacje dotyczace ochrony danych osobowych znajdą Państwo w polityce prywatności, dostępnej na stronie: https://budmar.eu/polityka-prywatnosci

§3 Opisy i zdjęcia produktów 

1. Wszelkie informacje dotyczące towarów oraz cen nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowią odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.  

2. Zdjęcia produktów umieszczonych na stronie sklepu mają wyłącznie charakter poglądowy. Wygląd produktu może różnić się od prezentowanego na zdjęciu, bez zmiany podstawowych właściwości użytkowych przedmiotu. Na kolor widziany na monitorze kupującego wpływ mają m.in. warunki sprzętowe, a także warunki wykonania zdjęcia, które mogą być różne dla poszczególnych towarów. Różnice nie mogą być podstawą reklamacji.

3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i inne dane techniczne umieszczone w Sklepie Towarów, były najbardziej jak to możliwe, zgodne z rzeczywistością.  Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywnej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) - ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.

§4 Ceny

1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.budmar.eu są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują Kosztów dostawy. 

2. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym wiążące są wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez sklep internetowy i obowiązują w chwili złożenia zamówienia. Ceny w placówce Sklepu mogą różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Towarów, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

§5 Rejestracja konta 

1. Klient może założyć Konto (dokonać rejestracji).

2. Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez:

 a) wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie Sklepu (formularz wyświetli się po wyborze odpowiedniej podstrony Sklepu lub w trakcie dokonywania zamówienia). Wymagane jest przy tym co najmniej 7 wypełnienych pól oznaczonych jako obligatoryjne (gwiazdką).

b) zaakceptowanie treści Regulaminu.

3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres poczty elektronicznej, określony przez Klienta, wysyłana jest wiadomość z prośbą o potwierdzenie podanych danych – poprzez kliknięcie zawartego w niej odesłania (linku). Konto klienta zostaje założone z chwilą potwierdzenia.

4. Klient może usunąć swe konto w Sklepie w każdym czasie poprzez wysłanie odpowiedniego wezwania na adres: sklep@budmar.eu

5. Klient może przeglądać dane w ramach swojego Konta i korzystać z funkcjonalności Sklepu, uzależnionych od dysponowania Kontem, po zalogowaniu. Logowanie następuje poprzez wpisanie poprawnego loginu (adresu email podanego w czasie procesu rejestracji) oraz hasła na odpowiedniej podstronie Sklepu.

6. Sprzedawca może usunąć Konto danego Klienta także w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:

a) Podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, 

b) Dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu internetowego,

c) Dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub godzące w dobre imię Sprzedawcy. W takim wypadku, powtórna rejestracja jest niedopuszczalna.

7. Usunięcie Konta nie wpływa na ważność wcześniejszych czynności prawnych, dokonanych przez Sprzedawcę z Klientem za pośrednictwem Sklepu.

§6 Składanie zamówień 

1.Po założeniu Konta, Klient może dokonywać zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu. Klient może również dokonywać zakupów bez zakładania Konta.

2. W celu dokonania zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu, Klient powinien dodać poszczególne Towary do „koszyka”, a następnie a) kliknąć przycisk „kasa” b) podać dane kontaktowe c) potwierdzić zamówienie.

3. Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów umieszczonych w "koszyku", po wyświetlonych przez system cenach, podanych  kosztach dostawy itd. (zob. §6 ust. 2 lit. c powyżej).

4. Z chwilą złożenia przez Klienta oferty zgodnie z §3 ust. 3 powyżej, do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Klienta podczas rejestracji Konta lub podczas składania zamówienia. Wiadomość ta zawiera pisemne potwierdzenie warunków złożonej oferty (zamówienia).

5. Do zawarcia umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą dochodzi z chwilą akceptacji przez Sprzedawcę otrzymanej wcześniej oferty (zamówienia) - w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres podany podczas rejestracji Konta lub podczas składania zamówienia. Potwierdzenie złożenia oferty (zamówienia), o którym mowa w §3 ust. 4 powyżej, nie jest równoznaczne z akceptacją oferty (zamówienia).

§7 Dostawa Towaru

1. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia Klienta niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży Towarów objętych zamówieniem.

2. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 5 dni roboczych (czas od momentu złożenia zamówienia do czasu wysyłki towaru). W sytuacji gdy zamówiony towar jest niedostępny w określonym przy potwierdzeniu zamówienia terminie, Sprzedawca bezzwłocznie poinformuje Klienta o przewidywanym nowym czasie dostawy i możliwości odstąpienia przez Klienta od umowy.

4. Sprzedawca zobowiązuje się, że skompletuje zamówienie.

5. Czas oczekiwania na zapłatę w przypadku płatności przelewem bankowym wynosi 7 dni. Po upływie tego czasu zamówienie zostaje anulowane, a towar ponownie wystawiony na sprzedaż.

6. Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy jest możliwy po wcześniejszym dokonaniu przelewu bankowego oraz ustaleniu telefonicznym lub mailowym terminu odbioru.

7. Podczas odbioru dostarczanego Towaru, Klient ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika przewoźnika stan przesyłki, a w przypadku stwierdzenia, iż jest ona uszkodzona, konieczne jest spisanie protokołu szkody w obecności pracownika przewoźnika, a następnie możliwie jak najszybszy kontakt ze Sprzedawcą.

8. Wysłanie zamówionego Towaru kurierem jest jednoznaczne z jego realizacją, a dostawa Towaru określa rozliczenie transakcji z Klientem.

9. Sklep nie wysyła przesyłek poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie Towaru w przypadku gdy dane adresowe podane przez Klienta są błędne lub niepełne. Ponowne wysłanie zamówionego Towaru po otrzymaniu przez Sprzedawcę zwrotu przesyłki jest możliwe po dokonaniu ponownej wpłaty za wysyłkę oraz pokrycie kosztów związanych z dostarczeniem zwrotu. To samo dotyczy przypadku, gdy Klient nie odbierze w terminie przesyłki i zostanie ona odesłana.

§8 Odpowiedzialność za wady. Reklamacje

1. Warunki gwarancji na Towary określają producenci Towarów lub inni gwaranci w dołączanych do Towarów kartach gwarancyjnych. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów w przypadku Klientów będących konsumentami na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, a w przypadku pozostałych Klientów – na zasadach określonych w ustawie z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny.

3. Wady towarów (reklamacje) można składać między innymi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@budmar.eu lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w §1.

4. W treści zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien podać:

a) nr faktury wystawionej w odniesieniu do towaru, którego dotyczy reklamacja.

b) opis wady, w tym zwłaszcza: na czym wada polega, kiedy się ujawniła.

c) czego Klient żąda w związku ze złożeniem reklamacji
Przesłanie kompletnej dokumentacji może  przyspieszyć postępowanie.

5. Reklamowany Towar Klient przesyła na własny koszt.

6. Odbierając towar Konsument-Nabywca  zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy ilość dostarczonych towarów zgadza się z zamówieniem.

7. Każdy zakupiony towar w firmie BUDMAR jest fabrycznie nowy. Większość towarów posiada kartę gwarancyjną autoryzowanego serwisu danej marki produktu na terenie Polski. Okres gwarancji zależy od producenta. W przypadku awarii sprzętu należy kierować się do jednego z autoryzowanych punktów serwisowych producenta w Polsce, wyszczególnionych w karcie gwarancyjnej produktu. W przypadku braku karty gwarancyjnej producenta, podstawą reklamacji będzie faktura VAT wystawiona przez Sprzedawcę.

8. Zgłoszenie reklamacyjne wszelkiego typu powinno być przesłane pocztą lub e-mailem, z podaniem numeru dokumentu zakupu, dokładnym opisem usterki lub wady, a także zdjęciem papierowym lub cyfrowym (jeżeli usterka lub wada jest możliwa do sfotografowania).

9. Jeżeli dostarczony w ramach reklamacji Towar okaże się pozbawiony wad, koszty jego przesyłki oraz uzasadnione koszty diagnostyki poniesie Klient.

10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie towaru w transporcie zwrotnym.

§9 Konsumenckie prawo odstąpienia 

1. Klient, będący konsumentem, może - zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) - odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty odbioru zamówionego Towaru. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

2. Zwracany Towar powinien posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie producenta, musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania. Do zwracanego Towaru powinien być dołączony dowód jego zakupu oraz wszelkie inne przedmioty/dokumenty otrzymane przez Klienta w związku z zakupem Towaru.

3. Zwracany Towar powinien być dostarczony na adres Sprzedawcy podany w §1 oraz powinno być do niego załączone oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4. Zwrot Towaru nie może zostać dokonany w formie przesyłki za pobraniem.

5. Zapłacona przez Konsumenta należność zostanie zwrócona Klientowi niezwłocznie po otrzymaniu zwracanego Towaru i potwierdzeniu przez Sprzedawcę zasadności dokonania zwrotu. Zwrot uiszczonych należności dokonany będzie na wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy nr konta bankowego.

6. W przypadku zwrotu Towaru, Klient płaci za jego transport do Sprzedawcy wg pełnych stawek transportowych. 

7. W sytuacji, gdy Klient zdecyduje się na zwrot Towaru w myśl niniejszego paragrafu umowę sprzedaży uważa się za nie byłą i w sytuacji, gdy do sprzedaży wystawiona została faktura VAT, Klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu. 

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje Klientowi w przypadkach:

a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1,

b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczania prasy,

g) usług w zakresie gier hazardowych.

9. W przypadku zwrotu lub reklamacji Towaru z zamówienia, do którego dołączony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis. W przypadku odmowy zwrotu gratisu, Sprzedawca zwróci Klientowi cenę zwróconych lub zareklamowanych produktów, pomniejszoną o wartość gratisu - zgodnie z jego wartością.


§10 Wymagania techniczne, zakaz umieszczania treści bezprawnych, reklamacje na działalność Sklepu 

1. Celem zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, Klient musi dysponować co najmniej: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym, niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową) oraz kontem poczty elektronicznej.

2. Informacje o aktywności Klienta w ramach Sklepu, w tym zwłaszcza odnośnie dokonywanych przezeń zakupów, książka adresowa (adresy, na które wysyłano Towary zakupione w Sklepie), a także login i hasło Klienta mogą być zapisywane na jego komputerze (lub innym urządzeniu, służącym do połączenia z Internetem) w formie niewielkich plików cookie. Pliki cookie wykorzystywane są przez Sprzedawcę wyłącznie do umożliwienia Klientowi korzystania ze spersonalizowanych opcji, dostępnych w ramach Sklepu. Klient może w każdej chwili usunąć istniejące pliki cookie oraz uniemożliwić tworzenie dalszych takich plików w opcjach przeglądarki internetowej – co może jednak wpłynąć na możliwość korzystania ze Sklepu.

3. Klient zobowiązuje się, że nie będzie umieszczał w ramach Sklepu treści (np. komentarzy, recenzji itd.) o charakterze bezprawnym - w tym zwłaszcza treści propagujących przemoc lub pornografię lub treści naruszających prawa osób trzecich. W razie otrzymania przez Sprzedawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych treści dostarczanych przez Klienta, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych treści.

4. Klient zobowiązuje się do:

a) niekorzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

c) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedawcy,

§11 Postanowienia końcowe

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.budmar.eu i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

3. Sklep internetowy www.budmar.eu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie przez zamieszczenie ich na stronie internetowej Sklepu.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego , oraz innych ustaw, a w odniesienu do konsumentów również Ustawy  o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. nr 827).

5. Szczegółowe czynności związane z realizacją usług w sklepie internetowym, nie wymienione w niniejszym regulaminie, są opisane w pozostałych częściach serwisu i stanowią integralną część Regulaminu.

6. Prawem właściwym dla umów sprzedaży Towarów, zawartych za pośrednictwem Sklepu, jest prawo polskie.