Program Lojalnościowy

Program Lojalnościowy

Z nami łatwiej i taniej

Regulamin programu lojalnościowego.


1. Postanowienia ogólne.
1.1. Organizatorem Programu lojalnościowego „ Z nami łatwiej i taniej” jest firma „Budmar” Lucyna i Bogdan Maroszek z siedzibą w Kobiernicach 43-356, ul. Żywiecka 1b, zwana dalej „Organizatorem”.
1.2. Program trwa od 01.02.2018r do 31.12.2018r. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia trwania Programu.
1.3. Regulamin stanowi podstawę Programu lojalnościowego i określa prawa i obowiązki osób, biorących w nim udział, zwanych dalej „Uczestnikiem”.

2. Uczestnictwo w programie.
2.1. Uczestnikiem Programu może być jedynie osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokona zakupu w sklepie Organizatora.
2.2. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i członkowie ich najbliższej rodziny.
2.3. Uczestnictwo w Programie jest darmowe i dobrowolne.
2.4. Klient przystępuje do Programu poprzez wypełnienie formularza dostępnego w siedzibie firmy.
2.5 Warunkiem otrzymania Karty Uczestnika Programu jest zakup towarów w sklepie Organizatora za kwotę minimum 500 zł brutto, udokumentowanych paragonami lub fakturami zakupu.

3. Karta Uczestnika Programu.
3.1. Po rejestracji karty, Uczestnik może zbierać punkty i wymieniać je na nagrody.
3.2. Karta Uczestnika Programu jest własnością Organizatora.
3.3. Utratę karty należy niezwłocznie zgłosić do Organizatora. Koszty wydania duplikatu obciążają Uczestnika Programu.          
             
4. Zasady przyznawania Punktów Programu i wydawania Nagród.
4.1. Każdy zakupiony produkt w sklepie Organizatora, premiowany jest punktami  w liczbie 1 Punkt za każde wydane 10 zł brutto.                                       
4.2. Warunkiem naliczenia punktów jest wręczenie przez Uczestnika swojej karty Uczestnika pracownikowi Organizatora przed zamknięciem transakcji handlowej.
4.3. Punkty gromadzone są na koncie Uczestnika Programu bezpośrednio po uiszczeniu płatności za fakturę lub paragon, stanowiące dowód zawarcia umowy między Uczestnikiem a Organizatorem.
4.4. Po odejściu od kasy punkty nie będą naliczane.
4.5. W przypadku zwrotów towarów do paragonu lub faktury, do której zostały naliczone punkty, będą one zredukowane równoważnie do wartości zwrotu.

5. Odbiór Nagród.
5.1. Zgromadzone punkty mogą być przez Uczestnika Programu wymienione na nagrody (produkty) znajdujące się w sklepie internetowym Organizatora. Uczestnik programu wybiera nagrody z pośród tych, przy których jest podana informacja o punktach (należy upewnić się, jest dostępny).
5.2. Wymiana punktów na nagrody odbywa się po wypełnieniu przez Uczestnika Programu Zlecenia Wymiany Punktów (dostępnego w sklepie Organizatora) i przekazaniu tego zlecenia upoważnionemu pracownikowi Organizatora w jego siedzibie. Złożone Zlecenie Wymiany Punktów jest ważne wyłącznie po zapłaceniu przez Uczestnika za wszystkie zakupione towary.
5.3. Chęć nabycia nagrody należy zgłaszać do 30 dni od zakończenia Programu Lojalnościowego. Po tym czasie punkty tracą ważność.
5.4. Nagrody zostaną udostępnione do odbioru w siedzibie Organizatora w terminie do 30 dni od dnia złożenia Zlecenia Wymiany Punktów na nagrody.
5.5. Nagrody nieodebrane przez Uczestnika w terminie 30 dni od dnia powiadomienia Uczestnika o udostępnieniu nagród przechodzą na własność Organizatora.
5.6. Nagrody są nagrodami rzeczowymi i nie podlegają wymianie na wartości pieniężne.
5.7. W przypadku braku możliwości nabycia przez Organizatora nagrody zamieszczonej w Katalogu Nagród, a tym samym braku możliwości wręczenia nagrody, wybranej przez Uczestnika, Organizatorowi przysługuje prawo do zastąpienia tej nagrody i wymianę jej na inną o tych samych lub podobnych parametrach i podobnej wartości.                                                             
5.8. Świadczenie Organizatora uznaje się za wykonane z chwilą przekazania Nagrody.
5.9. Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi po zapłaceniu za w/w nagrodę kwoty 1 PLN + VAT.

6. Reklamacje.
6.1. Wszelkie roszczenia, reklamacje i zastrzeżenia co do przebiegu Programu można składać wyłącznie pisemnie pod adresem Organizatora, najpóźniej w terminie 14 dni od zakończenia Programu, jeżeli chodzi o wydanie Nagrody w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
6.2. Reklamacje składa się na piśmie. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko (nazwę Uczestnika), jego dokładny adres jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
6.3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem na adres podany w reklamacji.
6.4. Przed rozpoznaniem reklamacji ewentualny spór sądowy jest niedopuszczalny.
6.5. Odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona względem Uczestnika do wartości nagrody, do której jest on uprawniony.

7. Dane osobowe.
7.1  Informacje dotyczace ochrony danych osobowych znajdą Państwo w polityce prywatności, dostępnej na stronie: https://budmar.eu/polityka-prywatnosci

8. Postanowienia końcowe.
8.1. Organizator zastrzega sobie prawo, zawieszenia lub zakończenia działania Programu w każdym momencie za uprzednim podaniem do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie takiej informacji w sklepie Organizatora oraz na stronie www.budmar.eu ze skutkiem następującym  po 30 dniach od daty ogłoszenia. Punkty zebrane przez Uczestnika nie wymienione na nagrody w trakcie trwania Programu zostaną anulowane z dniem zakończenia Programu i nie podlegają wymianie na zasadach niniejszego regulaminu. Zamówienie Nagród dokonane przed datą zakończenia Programu podlegają realizacji zgodnie z regulaminem.
8.2. Katalog Nagród – edycja 2015 obowiązuje do czasu pojawienia się jego kolejnej edycji. Organizator zastrzega sobie prawo ale nie obowiązek, do zwiększenia puli nagród. Zwiększenie puli nagród może nastąpić w dowolnym czasie trwania akcji.
8.3. Udział w Programie jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. Nagroda może zostać przyznana Uczestnikowi tylko w przypadku jeśli spełni on wszystkie kryteria i postanowienia regulaminu.
8.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdej zmianie w regulaminie Organizator będzie informował uczestnika poprzez umieszczenie na stronie www.budmar.eu oraz w sklepie Organizatora.
8.5. Uczestnik może zostać wykluczony z Programu przez Organizatora w razie rażącego naruszenia regulaminu.
8.6. W kwestiach nieregulowanych niniejszym regulaminem stroną rozstrzygającą jest Organizator.